Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Kanun Sivil China: Penggantian Buku VI (2020)

民法典 第六 编 继承

Jenis undang-undang Undang-undang

Badan pengeluar Kongres Rakyat Kebangsaan

Tarikh yang memberangsangkan Semoga 28, 2020

Tarikh kuat kuasa Jan 01, 2021

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Undang-undang sivil Kod Sivil

Penyunting Pemerhati CJ Xinzhu Li 李欣 烛

Kanun Sivil Republik Rakyat China
(Diadopsi pada Sidang Ketiga Kongres Rakyat Nasional Ketiga Belas pada 28 Mei 2020)
Buku Enam Penggantian
Bab I Peraturan Am
Pasal 1119 Buku ini mengatur hubungan hukum sipil yang timbul dari suksesi.
Pasal 1120 Negara melindungi hak seseorang untuk warisan.
Pasal 1121 Penggantian dimulai setelah kematian seorang hakim.
Sekiranya dua atau lebih orang yang mempunyai hak untuk mewarisi harta pusaka masing-masing mati dalam kejadian yang sama dan sukar untuk menentukan masa kematian setiap orang, orang tanpa pengganti yang lain dianggap telah mendahului mereka dengan pengganti yang lain. Di mana orang yang telah meninggal di atas berasal dari generasi yang berlainan dan semuanya mempunyai pengganti yang lain, orang dari generasi yang lebih tua dianggap telah mendahului generasi muda; atau, di mana si mati berada dalam generasi yang sama, mereka dianggap telah mati secara serentak dan tidak berlaku penggantian antara atau di antara mereka.
Pasal 1122 Suatu harta tanah merujuk pada harta yang dimiliki secara sah oleh orang alami setelah mati.
Harta pusaka tidak boleh diwarisi menurut peruntukan undang-undang atau berdasarkan sifat harta pusaka tidak boleh diwarisi.
Pasal 1123 Setelah suksesi dibuka, itu akan diproses sebagai penggantian yang bersahaja, atau jika ada wasiat, sebagai pengganti kesaksian oleh penerus atau wasiat dengan kehendak; atau diproses sesuai dengan perjanjian pemberian bukti untuk sokongan inter vivos, jika ada perjanjian tersebut.
Pasal 1124 Pengganti yang, setelah pembukaan suksesi, menolak warisan harus menyatakan keputusannya secara tertulis sebelum harta tanah itu dilupuskan. Sekiranya tidak ada manifestasi seperti itu, dia dianggap telah menerima warisan.
Kemahuan akan dilakukan, dalam 60 hari setelah dia mengetahui pemberian bukti, menyatakan keputusannya untuk menerimanya atau menolaknya. Sekiranya tidak ada manifestasi seperti itu dalam jangka waktu yang ditentukan, dia dianggap telah menolak pemberian tersebut.
Pasal 1125 Pengganti tidak diizinkan jika dia telah melakukan salah satu tindakan berikut:
(1) dengan sengaja membunuh orang yang ditolak sekarang;
(2) membunuh pengganti lain dalam memerangi harta pusaka;
(3) meninggalkan orang yang tidak patuh sekarang, atau menganiaya dia dan keadaannya serius;
(4) memalsukan, merusak, menyembunyikan, atau menghancurkan kehendak, dan keadaannya serius; atau
(5) melalui penipuan atau paksaan, memaksa atau mengganggu pewasiat untuk menulis, mengubah, atau mencabut wasiat, dan keadaannya serius.
Pengganti yang telah melakukan salah satu tindakan yang disenaraikan dalam Subperenggan (3) hingga (5) dari perenggan sebelumnya tidak akan dilucutkan hak jika dia benar-benar bertobat dan mengubah cara-caranya, dan dimaafkan oleh orang yang sekarang meninggal atau setelah itu diangkat sebagai salah satu dari pengganti dalam kehendak yang ditolak.
Orang yang telah melakukan perbuatan yang disenaraikan dalam perenggan pertama Artikel ini kehilangan haknya untuk menerima pemberian bukti.
Bab II Penggantian Intestate
Pasal 1126 Laki-laki dan perempuan sama dalam hak mereka untuk mendapatkan harta pusaka.
Pasal 1127 Harta hakim diganti dengan urutan berikut:
(1) pertama mengikut urutan: pasangan, anak-anak, dan ibu bapa;
(2) urutan kedua: adik-beradik, datuk nenek ayah, dan datuk nenek.
Apabila penggantian dibuka, pengganti pertama secara berturut-turut akan mewarisi pengecualian pengganti kedua dalam urutan. Pengganti kedua secara berturut-turut akan mewarisi harta pusaka secara lalai daripada mana-mana pengganti terlebih dahulu mengikut urutan.
“Anak-anak” yang disebut dalam Buku ini termasuk anak-anak yang lahir atau di luar nikah, dan anak angkat, serta anak tiri yang dibesarkan oleh orang yang meninggal dunia.
"Ibu bapa" yang disebut dalam Buku ini merangkumi ibu bapa darah dan ibu bapa angkat, serta ibu bapa tiri yang membesarkan orang yang meninggal dunia.
"Adik beradik" yang disebut dalam Buku ini termasuk saudara kandung dari seluruh darah dan setengah darah, dan adik-beradik angkat, serta adik-beradik yang menyokong atau didukung oleh orang yang meninggal dunia.
Pasal 1128 Jika seorang putera didahului oleh anaknya, keturunan garis keturunan dari anak yang terdahulu akan mewarisi subrogasi.
Sekiranya seorang putera diturunkan oleh saudara kandungnya, anak-anak dari saudara yang terdahulu akan mewarisi subrogasi.
Pengganti yang mewarisi subrogasi pada umumnya hanya boleh mengambil bahagian harta pusaka setiap baki.
Pasal 1129 Menantu janda atau menantu yang telah memberikan sumbangan utama dalam mendukung ibu bapa mertua mereka, dalam hubungannya dengan ibu bapa mertuanya, harus dianggap sebagai pengganti terlebih dahulu.
Pasal 1130 Pengganti yang sama, secara umum, akan mewarisi saham dan pembagian yang sama.
Semasa mengagihkan harta pusaka, pertimbangan sewajarnya diberikan kepada pengganti yang mempunyai masalah kewangan khas dan tidak dapat bekerja.
Semasa mengagihkan harta pusaka, pengganti yang telah memberikan sumbangan utama dalam menyokong orang yang sudah meninggal, atau yang telah tinggal dengan orang yang ditolak sekarang akan diberi bahagian yang lebih besar.
Semasa mengagihkan harta pusaka, seorang pengganti yang memiliki kemampuan dan berada dalam kedudukan untuk menyokong orang yang sudah meninggal tetapi gagal memenuhi tugas sokongan tidak akan diberi bahagian atau bahagian yang lebih kecil.
Pengganti boleh mengambil bahagian yang tidak setara atas persetujuan di antara mereka.
Pasal 1131 Bagian harta yang sesuai dapat diberikan kepada seseorang, selain pengganti, yang telah menjadi tanggungan dari orang yang sudah meninggal sekarang, atau kepada orang, selain pengganti, yang telah memberikan banyak sumbangan untuk mendukung orang yang sekarang meninggal .
Pasal 1132 Segala permasalahan yang timbul dari suksesi harus ditangani melalui konsultasi oleh dan di antara para penerus dalam semangat persahabatan, kesatuan, persefahaman, dan akomodasi. Masa dan mod untuk membahagi harta pusaka dan saham yang akan diedarkan ditentukan oleh pengganti melalui perundingan. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai melalui perundingan, mereka dapat mengajukan permohonan kepada jawatankuasa mediasi rakyat untuk mediasi atau memulai proses hukum di pengadilan rakyat.
Bab III Penggantian Kesaksian dan Hadiah Perjanjian
Pasal 1133 Orang alami dapat, dengan membuat wasiat sesuai dengan ketentuan Kode Etik ini, membuang harta tanahnya dan dapat menunjuk wasi dalam kehendak.
Orang semula jadi boleh, dengan membuat wasiat, menunjuk satu atau lebih pengganti berkanunnya untuk mewarisi harta pusaka.
Orang semula jadi boleh, dengan membuat wasiat, menyumbangkan harta pusaka kepada Negara atau kumpulan, atau organisasi atau individu selain pengganti berkanunnya.
Seseorang yang semula jadi boleh, sesuai dengan undang-undang, menciptakan kepercayaan yang berwasiat.
Pasal 1134 Kehendak holografik adalah kehendak yang ditulis oleh tangan penguji dan ditandatangani olehnya, yang menentukan tahun, bulan, dan hari pembuatannya.
Pasal 1135 Surat wasiat yang ditulis atas nama pewasiat harus dibuktikan oleh dua atau lebih saksi, salah satunya menulis surat wasiat, yang menyatakan tahun, bulan, dan hari pembuatannya, dan menandatanganinya bersama dengan saksi lain dan dengan pewasiat.
Pasal 1136 Surat wasiat dalam bentuk cetak harus dibuktikan oleh dua atau lebih saksi. Pewasiat dan saksi hendaklah menandatangani dan menyatakan tahun, bulan, dan hari pada setiap halaman.
Pasal 1137 Surat wasiat yang dibuat dalam bentuk rekaman audio atau video harus dibuktikan oleh dua atau lebih saksi. Pewasiat dan saksi hendaklah mencatatkan nama atau kemiripan mereka dalam rakaman dan menyatakan tahun, bulan, dan hari pembuatannya.
Pasal 1138 Seorang pewasiat dapat, ketika menghadapi bahaya yang akan datang, membuat kehendak yang tidak bermanfaat. Wasiat tidak akan disahkan oleh dua atau lebih saksi. Apabila bahaya yang berlaku akan dihapus dan di mana penguji dapat membuat wasiat secara bertulis atau dalam bentuk rakaman audio atau video, maka kata putus tidak akan menjadi tidak sah.
Pasal 1139 Kehendak notaris adalah yang dibuat oleh pewasiat melalui agen notaris.
Pasal 1140 Tidak ada orang berikut yang berhak bertindak sebagai saksi wasiat:
(1) seseorang yang tidak atau terbatas keupayaannya untuk melakukan tindakan hukum sipil, atau orang yang tidak kompeten untuk membuktikan wasiat;
(2) pengganti atau kehendak-kehendak; atau
(3) seseorang yang mempunyai kepentingan dengan penerus atau kehendak-kehendak.
Pasal 1141 Pemeliharaan bagian yang diperlukan dari harta tanah harus dilakukan dengan wasiat bagi penerus yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja atau sumber pendapatan.
Pasal 1142 Seorang pewasiat dapat mencabut atau mengubah kehendak yang telah dibuatnya.
Sekiranya seorang pewasiat yang, setelah membuat wasiat, bertindak tidak sesuai dengan isi kehendaknya, maka bahagian wasiat tersebut dianggap dicabut.
Sekiranya beberapa wasiat telah dibuat dan isinya tidak konsisten, wasiat yang dibuat terakhir dalam masa akan berlaku.
Pasal 1143 Surat wasiat yang dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki atau kapasitas terbatas untuk melakukan tindakan hukum sipil adalah batal.
Wasiat mesti menunjukkan niat tulen pewasiat, dan wasiat yang dibuat di bawah penipuan atau paksaan tidak sah.
Kehendak palsu adalah tidak sah.
Apabila wasiat telah dirusak, bahagian wasiat yang terkena batal adalah tidak sah.
Pasal 1144 Jika penggantian testis atau pemberian bukti ditentukan berdasarkan pelaksanaan suatu kewajiban, penerus atau kehendak-kehendak akan melaksanakan kewajiban tersebut. Sekiranya pengganti atau wasiat demi kehendak gagal melaksanakan kewajiban tersebut tanpa sebab, mahkamah orang boleh, atas permintaan orang yang berminat atau organisasi yang relevan, melucutkan haknya untuk mewarisi bahagian harta tanah yang menjadi prestasi tanggungjawab dilampirkan.
Bab IV Pelupusan Estet
Pasal 1145 Setelah pembukaan suksesi, pelaksana wasiat adalah pentadbir harta tanah; di mana tidak ada pelaksana yang ditetapkan dalam kehendak, pengganti akan memilih pentadbir tepat pada masanya. Sekiranya penerus gagal melakukannya, semua pengganti adalah pentadbir bersama. Sekiranya tidak ada pengganti atau di mana semua penggantinya menolak warisan, jabatan hal ehwal sivil atau jawatankuasa penduduk kampung di tempat hakim berkedudukan pada saat kematiannya akan berfungsi sebagai pentadbir.
Pasal 1146 Jika terjadi perselisihan mengenai penentuan pentadbir, setiap orang yang berminat dapat meminta pengadilan rakyat untuk melantik seorang pentadbir.
Pasal 1147 Seorang administrator harta tanah melakukan tugas-tugas berikut:
(1) mengesahkan dan membuat inventori harta pusaka;
(2) melaporkan kepada pengganti mengenai inventori harta pusaka;
(3) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelakkan harta tanah musnah, rosak, atau hilang;
(4) membersihkan tuntutan dan hutang hakim;
(5) membahagikan harta pusaka sesuai dengan kehendak, atau sesuai dengan undang-undang; dan
(6) melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menguruskan harta pusaka.
Pasal 1148 Seorang pentadbir harta tanah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, dan akan menanggung tanggung jawab sipil jika ada pengganti, kehendak-kehendak, atau pemiutang dari pihak yang meninggal dunia mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya yang disengaja atau kelalaian berat.
Pasal 1149 Seorang administrator harta tanah dapat menerima imbalan sesuai dengan hukum atau berdasarkan kesepakatan.
Pasal 1150 Setelah pembukaan suksesi, pengganti yang memiliki pengetahuan tentang kematian hakim harus memberi tahu pengganti dan pelaksana wasiat yang lain tepat waktu. Sekiranya tidak ada pengganti yang mengetahui tentang kematian hakim atau yang dapat membuat pemberitahuan setelah mengetahui kematian hakim tersebut, organisasi tempat hakim itu dipekerjakan pada saat kematiannya, atau jawatankuasa penduduk bandar atau jawatankuasa penduduk kampung di tempat hakim berkedudukan pada saat kematiannya hendaklah membuat pemberitahuan itu.
Pasal 1151 Siapapun yang memiliki hak milik hak milik hak miliknya harus menyimpan harta tersebut dengan benar, dan tidak ada organisasi atau individu yang dapat menyalahgunakan atau memperjuangkannya.
Pasal 1152 Jika, setelah suksesi dibuka, pengganti yang tidak menolak warisan meninggal sebelum harta tanah dibahagi, bagian yang seharusnya diwarisinya akan diwarisi oleh penggantinya, kecuali jika dinyatakan lain dalam surat wasiat.
Pasal 1153 Ketika memisahkan harta tanah, di mana harta bersama suami dan isteri terlibat, kecuali jika disepakati sebaliknya, setengah dari harta masyarakat akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pasangan yang masih hidup sebagai harta terpisah, sementara harta yang tersisa akan menjadi bagian dari harta hakim .
Semasa membahagikan harta pusaka, di mana harta hakim adalah sebahagian daripada harta bersama keluarga, bahagian harta milik anggota keluarga yang lain hendaklah dipisahkan terlebih dahulu dari harta pusaka yang ditinggalkan.
Pasal 1154 Dalam salah satu keadaan berikut, bagian harta tanah yang terkena dampak harus dibuang seperti berturut-turut:
(1) apabila pengganti yang ditunjuk dalam wasiat atau wasiat demi kehendak menolak harta pusaka atau hadiah;
(2) di mana pengganti bukti disinherisasikan atau wasiat dengan kehendaknya hilang kelayakan seperti itu;
(3) di mana pengganti wasiat mendahului pewasiat, atau wasiat dengan kehendak mendahului pewasiat atau diberhentikan sebelum kematian hakim;
(4) di mana bahagian kehendak yang mempengaruhi sebahagian harta tanah tidak sah; atau
(5) di mana sebahagian harta pusaka tidak dilupuskan dengan wasiat.
Pasal 1155 Ketika memisahkan harta tanah, bagian akan dicadangkan untuk janin. Sekiranya janin masih lahir, bahagian yang dikhaskan akan dilupuskan secara berturut-turut.
Pasal 1156 Pemisahan harta hakim harus dilakukan dengan cara yang bermanfaat bagi produksi dan mata pencaharian masyarakat, dan tanpa mengurangi kemanjurannya.
Sekiranya harta pusaka tidak sesuai untuk dibahagi, ia boleh dilupuskan dengan kaedah seperti penilaian, pampasan yang sesuai, atau kepemilikan bersama.
Pasal 1157 Pasangan yang masih hidup yang menikah lagi berhak membuang harta yang diwarisinya, bebas dari campur tangan organisasi atau individu mana pun.
Pasal 1158 Orang alami dapat membuat perjanjian pemberian bukti untuk dukungan inter vivos dengan organisasi atau individu selain pengganti. Organisasi atau individu semacam itu memikul, sesuai dengan perjanjian, kewajiban untuk mendukung orang tersebut selama hidupnya, dan melakukan penangguhan setelah kematiannya, sebagai imbalan atas hak untuk menerima pemberian bukti berdasarkan perjanjian tersebut.
Pasal 1159 Setelah memisahkan harta tanah, pajak dan hutang yang harus dibayar atau terhutang oleh pihak yang ditolak sesuai dengan undang-undang harus dibayar dari harta tanah, dengan syarat bagian yang diperlukan dari harta tanah itu dipelihara untuk setiap pengganti yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja atau sumber pendapatan.
Pasal 1160 Suatu harta pusaka dengan pengganti atau kehendak-kehendak akan diserahkan kepada Negara untuk tujuan kepentingan umum. Di mana hakim itu adalah anggota organisasi kolektif pada masa kematiannya, harta pusaka itu akan diserahkan kepada organisasi kolektif.
Pasal 1161 Pengganti harus membayar pajak dan hutang yang harus dibayar secara sah atau terhutang oleh pihak yang ditolak sejauh nilai sebenarnya dari bagian harta pusaka yang diwarisinya, kecuali penggantinya membayar secara sukarela melebihi batas tersebut.
Pengganti yang menolak harta pusaka tidak bertanggung jawab atas pembayaran cukai dan hutang yang perlu dibayar secara sah atau terhutang oleh pihak yang ditolak.
Pasal 1162 Pelaksanaan pemberian bukti tidak akan mempengaruhi pembayaran pajak dan hutang yang harus dibayar secara hukum atau terhutang oleh pemberi kehendak.
Pasal 1163 Jika terjadi penggantian, penggantian testis, dan pemberian bukti secara bersamaan, pajak dan hutang yang harus dibayar secara sah atau terhutang oleh pihak yang ditolak harus dibayar oleh pengganti usus; cukai dan hutang tersebut yang melebihi nilai sebenar bahagian harta pusaka yang diwarisi oleh pengganti usus hendaklah dibayar oleh pengganti wasiat dan wasiat dengan kehendak sebanding dengan bahagian saham harta pusaka yang masing-masing telah terima.

Terjemahan Bahasa Inggeris ini berasal dari Laman Web NPC. Dalam masa terdekat, versi bahasa Inggeris yang lebih tepat yang diterjemahkan oleh kami akan tersedia di China Laws Portal.