Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Undang-undang Paten China (2020)

Undang-undang paten

Jenis undang-undang Undang-undang

Badan pengeluar Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional

Tarikh yang memberangsangkan Oktober 17, 2020

Tarikh kuat kuasa Jun 01, 2021

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Harta Intelek Undang-undang Paten

Penyunting Pemerhati CJ

Undang-undang Paten China
(Diguna pakai pada Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Kebangsaan Keenam pada 4 Mac 12; dipinda buat kali pertama mengikut Keputusan Pindaan Undang-undang Paten Republik Rakyat China pada Mesyuarat Tetap Ke-1984 Jawatankuasa Kongres Rakyat Nasional Ketujuh pada 27 September 4; dipinda untuk kedua kalinya sesuai dengan Keputusan Mengubah Undang-Undang Paten Republik Rakyat China pada Mesyuarat ke-1992 Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional Kesembilan pada bulan Ogos 17, 25; dipinda untuk kali ketiga mengikut Keputusan Pindaan Undang-undang Paten Republik Rakyat China pada Mesyuarat Ke-2000 Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Kebangsaan Kesebelas pada 6 Disember 27; dipinda untuk kali keempat selaras dengan Keputusan Pindaan Undang-undang Paten Republik Rakyat China pada Mesyuarat ke-2008 Jawatankuasa Tetap Rakyat Kebangsaan Ketiga Belas Kongres pada 22 Oktober 17)
Bab I Peruntukan Am
Perkara 1. Undang-undang ini digubal untuk melindungi hak sah dan kepentingan pemegang paten, untuk menggalakkan penciptaan ciptaan, untuk menggalakkan eksploitasi ciptaan ciptaan, untuk meningkatkan keupayaan inovasi, dan untuk menggalakkan kemajuan sains dan teknologi dan pembangunan ekonomi dan masyarakat.
Perkara 2. Bagi maksud Undang-undang ini, "ciptaan-ciptaan" bermaksud ciptaan, model utiliti dan reka bentuk.
"Penciptaan" bermaksud sebarang penyelesaian teknikal baharu yang dicadangkan untuk produk, proses atau penambahbaikannya.
"Model utiliti" bermaksud penyelesaian teknikal baru yang diusulkan untuk bentuk, struktur, atau kombinasi mereka, dari produk, yang sesuai untuk penggunaan praktikal.
"Reka bentuk" bermaksud, berkenaan dengan keseluruhan atau sebahagian produk, setiap reka bentuk baru bentuk, corak, atau gabungannya, atau gabungan warna dengan bentuk atau corak, yang kaya dengan daya tarikan estetik dan sesuai untuk aplikasi industri.
Perkara 3. Jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah bertanggungjawab ke atas pentadbiran kerja berkaitan paten di seluruh negara. Ia akan menerima dan memeriksa permohonan paten secara seragam, dan memberikan hak paten sesuai dengan undang-undang.
Jabatan-jabatan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal paten di bawah kerajaan rakyat wilayah, wilayah autonomi dan majlis perbandaran secara langsung di bawah Kerajaan Pusat hendaklah bertanggungjawab ke atas kerja-kerja pentadbiran berkenaan paten dalam kawasan pentadbiran masing-masing.
Artikel 4. Jika suatu ciptaan penemuan yang dipohon oleh paten berkaitan dengan keamanan nasional atau kepentingan utama Negara dan kerahasiaan perlu dijaga, permohonan paten harus ditangani sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Negara.
Perkara 5. Tiada hak paten boleh diberikan untuk apa-apa ciptaan-penciptaan yang melanggar undang-undang atau moral sosial atau yang memudaratkan kepentingan awam.
Tidak ada hak paten yang akan diberikan untuk penciptaan penemuan di mana pemerolehan atau penggunaan sumber genetik, yang bergantung pada pengembangan penciptaan penemuan, melanggar ketentuan undang-undang atau peraturan pentadbiran.
Artikel 6. Penciptaan ciptaan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugas seorang pekerja, atau terutama dengan menggunakan kondisi material dan teknis dari majikan, adalah penciptaan penemuan perkhidmatan. Untuk pembuatan ciptaan perkhidmatan, hak untuk memohon hak paten adalah milik majikan. Setelah permohonan tersebut diluluskan, majikan akan menjadi hak paten. Majikan dapat, sesuai dengan undang-undang, melepaskan hak untuk mengajukan hak untuk membuat ciptaan ciptaannya dan hak paten, sehingga memudahkan eksploitasi dan penggunaan penciptaan penemuan yang relevan.
Untuk ciptaan ciptaan bukan perkhidmatan, hak untuk memohon paten adalah milik pencipta atau pereka bentuk. Selepas permohonan diluluskan, pencipta atau pereka bentuk hendaklah menjadi paten.
Untuk ciptaan-ciptaan yang dapat dicapai dengan menggunakan syarat-syarat material dan teknikal majikan, jika majikan telah membuat kontrak dengan pencipta atau pereka yang memberikan hak kepemilikan hak untuk memohon hak atau hak hak paten, peruntukan tersebut akan berlaku.
Artikel 7. Tidak ada entitas atau individu yang dapat mencegah penemu atau perancang untuk mengajukan permohonan paten untuk pembuatan ciptaan bukan perkhidmatan.
Perkara 8. Bagi ciptaan-ciptaan yang dicapai oleh dua atau lebih entiti atau individu secara kerjasama, atau dicapai oleh entiti atau ciptaan ciptaan yang dicapai oleh entiti atau individu dalam melaksanakan suruhanjaya yang diberikan kepadanya oleh entiti atau individu lain. , hak untuk memohon paten adalah milik, melainkan dipersetujui sebaliknya, kepada entiti atau individu yang telah mencapai penciptaan ciptaan, atau kepada entiti atau individu yang telah mencapai penciptaan ciptaan secara kerjasama. Selepas permohonan diluluskan, entiti atau individu yang telah (telah) memfailkan permohonan itu hendaklah menjadi paten.
Perkara 9. Bagi mana-mana ciptaan ciptaan yang sama, hanya satu hak paten akan diberikan. Walau bagaimanapun, jika pemohon yang sama memfailkan permohonan untuk kedua-dua paten model utiliti dan paten ciptaan berkenaan dengan ciptaan ciptaan yang sama pada hari yang sama, jika paten model utiliti yang diberikan sebelum ini belum ditamatkan dan pemohon mengisytiharkan untuk meninggalkan utiliti itu. model paten, paten penemuan boleh diberikan.
Sekiranya dua atau lebih pemohon mengajukan permohonan paten untuk penciptaan penemuan yang sama, hak paten akan diberikan kepada pemohon yang permohonannya diajukan terlebih dahulu.
Pasal 10. Hak untuk mengajukan permohonan paten dan hak paten dapat dialihkan.
Sekiranya entiti atau individu China mengalihkan hak untuk mengajukan permohonan paten atau hak paten kepada orang asing, perusahaan asing atau organisasi asing lainnya, pemindahan tersebut harus melalui formalitas sesuai dengan undang-undang dan peraturan pentadbiran yang relevan.
Di mana hak untuk memfailkan permohonan paten atau hak paten dipindahkan, pihak yang berkenaan hendaklah menandatangani kontrak bertulis dan mendaftarkannya dengan jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri. Jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah membuat pengumuman tentang pendaftaran. Pemindahan hak untuk memfailkan permohonan paten atau hak paten hendaklah berkuat kuasa pada tarikh pendaftaran.
Pasal 11. Setelah pemberian paten untuk penemuan atau model utilitas, kecuali jika ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, tidak ada entitas atau individu yang dapat, tanpa izin dari pemegang hak paten, mengeksploitasi hak paten, yaitu untuk produksi atau tujuan perniagaan, pembuatan, penggunaan, tawaran untuk menjual, menjual atau mengimport produk yang dipatenkan, atau menggunakan proses yang dipatenkan, dan menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimport produk yang diperoleh secara langsung oleh proses yang dipatenkan.
Selepas pemberian paten untuk reka bentuk, tidak ada entiti atau individu yang boleh, tanpa kebenaran daripada pemegang hak paten, mengeksploitasi paten pemegang paten tersebut, iaitu, untuk tujuan pengeluaran atau perniagaan, pembuatan, tawaran untuk menjual, menjual atau mengimport produk yang menggabungkan reka bentuk paten yang dipatenkan.
Perkara 12. Mana-mana entiti atau individu yang mengeksploitasi paten orang lain harus menandatangani kontrak lisensi untuk dieksploitasi dengan paten dan membayar hak paten kepada eksploitasi hak paten. Pemegang lesen tidak mempunyai hak untuk membenarkan mana-mana entiti atau individu, selain daripada yang dirujuk dalam kontrak, untuk mengeksploitasi paten.
Pasal 13. Setelah penerbitan permohonan paten penemuan, pemohon dapat meminta entitas atau individu yang memanfaatkan penemuan tersebut untuk membayar sejumlah royalti yang sesuai.
Pasal 14. Jika pemilik bersama hak untuk mengajukan permohonan paten atau hak paten telah mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaan hak tersebut, perjanjian tersebut akan berlaku. Sekiranya tiada perjanjian sedemikian, mana-mana pemilik bersama boleh mengeksploitasi paten secara bebas atau melesenkan orang lain untuk mengeksploitasi paten melalui lesen bukan eksklusif; sebarang royalti untuk eksploitasi yang diperoleh daripada melesenkan orang lain untuk mengeksploitasi paten hendaklah diagihkan di kalangan pemilik bersama.
Kecuali untuk keadaan seperti yang diperuntukkan dalam paragraf sebelumnya, pelaksanaan hak kepemilikan bersama untuk mengajukan permohonan paten atau hak paten milik bersama harus tunduk pada persetujuan semua pemilik bersama.
Perkara 15. Entiti yang diberi hak paten hendaklah memberi ganjaran kepada pencipta atau pereka ciptaan ciptaan perkhidmatan. Selepas paten tersebut dieksploitasi, entiti hendaklah membayar kepada pencipta atau pereka bentuk imbuhan yang munasabah berdasarkan tahap penyebaran dan penggunaan serta faedah ekonomi yang dihasilkan.
Negara mendorong entiti yang diberi hak paten untuk melaksanakan insentif hak harta, dengan cara seperti menawarkan stok, pilihan, dan dividen, sehingga penemu atau perancang dapat berkongsi manfaat inovasi dengan wajar.
Pasal 16. Penemu atau perancang berhak untuk disebutkan namanya dalam dokumen paten.
Paten mempunyai hak untuk menunjukkan indikasi patennya pada produk yang dipatenkan atau pada bungkusan produk tersebut.
Perkara 17. Jika mana-mana warga asing, perusahaan asing atau organisasi asing lain tanpa kediaman lazim atau pejabat perniagaan di China memfailkan permohonan paten di China, permohonan itu hendaklah dikendalikan di bawah Undang-undang ini mengikut perjanjian yang dibuat antara negara tempat pemohon kepunyaan dan China, atau mengikut perjanjian antarabangsa yang mana kedua-dua negara menjadi pihak, atau menurut Undang-undang ini berdasarkan prinsip timbal balik.
Perkara 18. Jika mana-mana warga asing, perusahaan asing atau organisasi asing lain tanpa kediaman lazim atau pejabat perniagaan di China memfailkan permohonan paten atau mengendalikan perkara berkaitan paten lain di China, dia atau agensi itu hendaklah mempercayakan permohonan itu kepada agensi paten yang ditubuhkan secara sah atau perkara sebegini.
Jika mana-mana entiti atau individu China memfailkan permohonan paten atau mengendalikan perkara berkaitan paten lain di China, dia atau entiti itu boleh mempercayakan sebuah agensi paten yang ditubuhkan secara sah dengan permohonan itu atau perkara-perkara seumpamanya.
Agensi paten hendaklah mematuhi undang-undang dan peraturan pentadbiran, dan mengendalikan permohonan paten dan perkara berkaitan paten lain seperti yang diamanahkan oleh prinsipalnya. Berkenaan dengan isi ciptaan-ciptaan prinsipal, kecuali yang telah diterbitkan atau diumumkan untuk permohonan paten, agensi tersebut wajib merahasiakannya. Langkah-langkah khusus untuk pentadbiran agensi paten hendaklah dirumuskan oleh Majlis Negeri.
Pasal 19. Jika ada entitas atau individu yang ingin mengajukan permohonan paten ke luar negeri di negara asing untuk penemuan atau model utiliti yang dilakukan di China, dia atau dia harus mengemukakan masalah tersebut untuk meminta jabatan administrasi paten di bawah Dewan Negara untuk pemeriksaan kerahasiaan terlebih dahulu. Prosedur dan tempoh dan lain-lain peperiksaan kerahsiaan hendaklah dijalankan mengikut peraturan Majlis Negeri.
Mana-mana entiti atau individu China boleh mengajukan permohonan paten antarabangsa sesuai dengan perjanjian antarabangsa yang relevan yang merupakan pihak Republik Rakyat China. Jika pemohon memfailkan permohonan paten antarabangsa, dia atau pemohon hendaklah mematuhi peruntukan perenggan sebelumnya.
Jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah berurusan dengan permohonan paten antarabangsa mengikut perjanjian antarabangsa yang berkaitan yang Republik Rakyat China menjadi parti, Undang-undang ini dan peraturan Majlis Negeri yang berkaitan.
Untuk penemuan atau model utilitas, jika permohonan paten telah diajukan di negara asing yang melanggar ketentuan perenggan pertama Artikel ini, maka tidak akan diberikan hak paten ketika mengajukan permohonan paten di China.
Pasal 20. Prinsip itikad baik harus dipatuhi ketika mengajukan permohonan paten dan menjalankan hak paten. Hak paten tidak boleh disalahgunakan untuk membahayakan kepentingan umum atau hak dan kepentingan orang lain yang sah.
Untuk sebarang penyalahgunaan hak paten untuk menghapuskan atau menyekat persaingan, jika ia merupakan perlakuan monopoli, ia akan diuruskan mengikut Undang-undang Anti-Monopoli Republik Rakyat China.
Perkara 21. Jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah berurusan dengan sebarang permohonan paten dan permintaan berkaitan paten mengikut undang-undang dan selaras dengan keperluan objektiviti, keadilan, ketepatan dan ketepatan masa.
Jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri akan memperkuat pembinaan sistem perkhidmatan awam untuk maklumat berkaitan dengan paten, melepaskan maklumat berkaitan paten secara lengkap, tepat, dan tepat pada masanya, menyediakan data asas paten, dan menerbitkan pewarta paten pada secara berkala, untuk menggalakkan penyebaran dan penggunaan maklumat paten.
Sebelum penerbitan atau pengumuman permohonan paten, kakitangan jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri dan kakitangan yang berkaitan hendaklah bertanggungjawab untuk merahsiakan kandungannya.
Bab II Keperluan untuk Pemberian Hak Paten
Artikel 22. Sebarang penemuan atau model utilitas yang hak hak patennya akan diberikan harus memenuhi persyaratan kebaruan, penemuan dan penggunaan praktikal.
Kebaharuan bermaksud bahawa, rekacipta atau model utiliti tidak menjadi sebahagian daripada seni terdahulu; tiada entiti atau individu telah memfailkan permohonan paten untuk ciptaan atau model utiliti yang serupa dengan jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri sebelum tarikh pemfailan dan kandungan permohonan itu didedahkan dalam dokumen permohonan paten yang diterbitkan atau dokumen paten diumumkan selepas tarikh pemfailan .
Inventiviti bermaksud bahawa, dibandingkan dengan seni sebelumnya, penemuan ini mempunyai ciri-ciri substantif yang menonjol dan mewakili kemajuan yang jelas, dan bahawa model utiliti mempunyai ciri-ciri substantif dan mewakili kemajuan.
Penggunaan praktikal bermaksud, reka cipta atau model utiliti boleh dihasilkan atau digunakan dan boleh menghasilkan keputusan yang positif.
Bagi tujuan Undang-undang ini, “seni terdahulu” merujuk kepada mana-mana teknologi yang diketahui umum di dalam negara dan
Perkara 23. Sebarang reka bentuk yang mana hak paten akan diberikan tidak boleh menjadi reka bentuk terdahulu; tiada entiti atau individu telah memfailkan permohonan paten untuk reka bentuk yang sama dengan jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri sebelum tarikh pemfailan dan kandungan permohonan itu didedahkan dalam dokumen paten yang diumumkan selepas tarikh pemfailan.
Mana-mana reka bentuk yang hak hak paten diberikan boleh berbeza dengan reka bentuk sebelumnya atau gabungan ciri reka bentuk sebelumnya.
Apa-apa reka bentuk yang hak paten diberikan tidak boleh bertentangan dengan hak sah yang diperoleh oleh orang lain sebelum tarikh pemfailan.
Bagi tujuan Undang-undang ini, "reka bentuk terdahulu" merujuk kepada sebarang reka bentuk yang diketahui orang ramai di dalam dan atau di luar negara sebelum tarikh pemfailan.
Perkara 24. Dalam tempoh enam bulan sebelum tarikh pemfailan, ciptaan ciptaan yang baginya permohonan paten difailkan tidak kehilangan kebaharuannya di bawah mana-mana keadaan berikut:
(1) di mana ia diumumkan untuk pertama kalinya untuk kepentingan umum ketika keadaan darurat atau keadaan luar biasa terjadi di negara ini.
(2) di mana ia dipamerkan buat kali pertama di pameran antarabangsa yang ditaja atau diiktiraf oleh Kerajaan China;
(3) di mana ia diterbitkan untuk pertama kalinya pada persidangan akademik atau teknologi yang ditetapkan;
(4) jika kandungannya didedahkan oleh orang lain tanpa kebenaran pemohon.
Pasal 25. Hak paten tidak akan diberikan untuk salah satu dari yang berikut:
(1) penemuan saintifik;
(2) peraturan dan kaedah untuk aktiviti intelektual;
(3) kaedah untuk diagnosis atau rawatan penyakit;
(4) jenis haiwan dan tumbuhan;
(5) kaedah dan bahan transformasi nuklear yang diperoleh melalui transformasi nuklear;
(6) reka bentuk barangan percetakan dua dimensi, diperbuat daripada corak, warna atau gabungan kedua-duanya, yang berfungsi terutamanya sebagai penunjuk.
Hak paten dapat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, diberikan untuk metode produksi produk yang ditentukan dalam Sub-ayat (4) dari paragraf sebelumnya.
Bab III Permohonan Paten
Pasal 26. Jika permohonan paten untuk penemuan atau model utilitas diajukan, dokumen seperti permintaan, keterangan dan abstraknya, dan tuntutan harus diserahkan.
Permintaan tersebut hendaklah menyatakan nama penemuan atau model utiliti, nama penemu, nama atau tajuk dan alamat pemohon dan perkara-perkara lain yang berkaitan.
Perihalan tersebut hendaklah mengandungi penerangan yang jelas dan menyeluruh tentang rekacipta atau model utiliti supaya membolehkan seseorang yang mahir dalam bidang teknologi yang berkaitan melaksanakannya; jika perlu, lukisan hendaklah dilampirkan padanya. Abstrak akan menyatakan secara ringkas perkara teknikal utama penemuan atau model utiliti.
Tuntutan hendaklah berdasarkan huraian dan hendaklah mentakrifkan skop perlindungan paten yang dicari dengan cara yang jelas dan ringkas.
Jika sesuatu ciptaan-ciptaan dicapai dengan bergantung kepada sumber genetik, pemohon hendaklah menunjukkan, dalam dokumen permohonan paten, sumber langsung dan asal sumber genetik. Jika pemohon gagal menunjukkan sumber asal, dia atau pemohon hendaklah menyatakan sebab-sebabnya.
Perkara 27. Jika permohonan paten untuk reka bentuk difailkan, dokumen seperti permintaan, lukisan atau gambar reka bentuk dan penerangan ringkas reka bentuk hendaklah dikemukakan.
Gambar atau gambar yang relevan yang dikemukakan oleh pemohon hendaklah dengan jelas menunjukkan reka bentuk produk yang dicari perlindungan hak paten.
Pasal 28. Tanggal di mana dokumen permohonan paten diterima oleh departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara adalah tanggal pengajuan. Sekiranya dokumen permohonan dihantar melalui pos, tarikh tanda pos adalah tarikh pemfailan.
Perkara 29. Jika, dalam tempoh dua belas bulan dari tarikh mana-mana pemohon mula-mula memfailkan di negara asing permohonan paten untuk ciptaan atau model utiliti, atau dalam tempoh enam bulan dari tarikh mana-mana pemohon mula-mula memfailkan paten di negara asing. permohonan untuk reka bentuk, dia memfailkan di China permohonan paten untuk perkara yang sama, dia boleh menikmati hak keutamaan mengikut perjanjian yang dibuat antara negara asing dan China, atau mengikut perjanjian antarabangsa untuk yang mana kedua-dua negara adalah pihak, atau atas dasar prinsip saling mengiktiraf hak keutamaan.
Di mana, dalam dua belas bulan dari tarikh mana pemohon pertama kali mengajukan permohonan paten untuk penemuan atau model utiliti di China, atau dalam tempoh enam bulan dari tarikh mana pemohon pertama kali mengajukan permohonan paten untuk reka bentuk di China, dia atau ia memfailkan dengan jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri permohonan paten untuk perkara yang sama, dia atau ia mungkin menikmati hak keutamaan.
Pasal 30 Jika ada pemohon yang menuntut hak prioritas untuk paten penemuan atau paten model utilitas, dia harus membuat pernyataan tertulis ketika permohonan paten untuk penemuan atau model utilitas diajukan, dan menyerahkan, dalam waktu enam belas bulan dari tanggal di mana pemohon pertama kali mengajukan permohonan, salinan dokumen permohonan paten yang diajukan untuk pertama kalinya.
Jika mana-mana pemohon menuntut hak keutamaan untuk paten reka bentuk, dia hendaklah membuat pengisytiharan bertulis apabila permohonan paten untuk reka bentuk difailkan, dan menyerahkan, dalam tempoh tiga bulan, salinan dokumen permohonan paten yang difailkan untuk kali pertama.
Sekiranya pemohon gagal membuat pernyataan bertulis atau tidak memenuhi batas waktu penyerahan salinan dokumen permohonan paten, tuntutan hak keutamaan akan dianggap belum dibuat.
Perkara 31. Permohonan paten untuk rekacipta atau model utiliti hendaklah dihadkan kepada satu rekacipta atau model utiliti. Dua atau lebih rekacipta atau model utiliti yang dimiliki oleh satu konsep inventif am boleh difailkan sebagai satu permohonan.
Permohonan paten untuk reka bentuk terhad kepada satu reka bentuk. Dua atau lebih reka bentuk yang serupa untuk produk yang sama atau dua atau lebih reka bentuk yang digabungkan dalam produk yang tergolong dalam kategori yang sama dan dijual atau digunakan dalam set boleh diajukan sebagai satu permohonan.
Pasal 32. Pemohon dapat menarik permohonan patennya kapan saja sebelum hak paten diberikan.
Perkara 33. Pemohon boleh meminda dokumen permohonan patennya, walau bagaimanapun, pindaan kepada dokumen permohonan paten untuk rekacipta atau model utiliti tidak boleh melampaui skop pendedahan yang terkandung dalam perihalan dan tuntutan asal, dan pindaan kepada dokumen permohonan paten untuk reka bentuk tidak boleh melampaui skop pendedahan seperti yang ditunjukkan dalam lukisan atau gambar asal.
Bab IV Pemeriksaan dan Persetujuan Permohonan Paten
Pasal 34. Di mana, setelah menerima permohonan paten untuk penemuan, departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara menemukan bahwa aplikasi tersebut memenuhi persyaratan Undang-undang ini setelah pemeriksaan awal, pihaknya akan mempublikasikan aplikasi dengan segera setelah berakhirnya lapan belas bulan dari tarikh pemfailan. Atas permintaan pemohon, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri dapat menerbitkan permohonan itu lebih awal.
Pasal 35. Dalam waktu tiga tahun dari tanggal pengajuan, departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara dapat melakukan pemeriksaan substansial atas permohonan tersebut atas permintaan yang dibuat oleh pemohon untuk mendapatkan paten untuk penemuan kapan saja. Sekiranya pemohon, tanpa sebarang sebab yang munasabah, gagal meminta peperiksaan substantif pada tamat tempoh had masa, permohonan itu akan dianggap telah ditarik balik.
Apabila jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri menganggapnya perlu, ia boleh, atas inisiatifnya sendiri, menjalankan pemeriksaan substantif mana-mana permohonan paten untuk ciptaan.
Pasal 36. Ketika pemohon paten penemuan meminta pemeriksaan substantif, dia harus menyerahkan bahan rujukan yang berkaitan dengan penemuan yang ada sebelum tanggal pengajuan.
Sekiranya permohonan paten untuk penemuan yang telah diajukan di negara asing, jabatan pentadbiran paten di bawah Dewan Negara dapat meminta pemohon untuk menyerahkan, dalam batasan waktu yang ditentukan, bahan mengenai setiap pencarian yang dibuat untuk tujuan memeriksa aplikasi tersebut di negara itu, atau berkenaan dengan keputusan mana-mana peperiksaan yang dibuat di negara itu. Jika, pada tamatnya had masa yang ditetapkan, bahan-bahan tersebut tidak dikemukakan tanpa sebarang sebab yang wajar, permohonan itu akan dianggap telah ditarik balik.
Perkara 37. Selepas jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri telah menjalankan pemeriksaan substantif permohonan paten untuk ciptaan, jika ia mendapati bahawa permohonan itu tidak selaras dengan peruntukan Undang-undang ini, ia hendaklah memberitahu pemohon dan menghendakinya. atau untuk menyatakan pendapat dalam had masa tertentu atau untuk meminda permohonan itu. Sekiranya pemohon gagal menyatakan pendapat apabila tamat tempoh masa yang ditetapkan tanpa sebarang sebab yang munasabah, permohonan itu akan dianggap telah ditarik balik.
Pasal 38. Setelah pemohon menyatakan pendapatnya atau membuat perubahan pada permohonan paten untuk suatu penemuan, departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara masih menemukan bahwa permohonan paten untuk suatu penemuan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. , permohonan itu akan ditolak.
Pasal 39. Jika tidak ada alasan penolakan ditemukan setelah pemeriksaan substantif atas permohonan paten untuk penemuan, departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara akan membuat keputusan untuk memberikan hak paten untuk penemuan, mengeluarkan sijil paten untuk penemuan, dan sementara itu membuat pendaftaran dan pengumuman mengenainya. Hak paten untuk ciptaan hendaklah berkuat kuasa pada tarikh pengumuman.
Pasal 40. Jika tidak ada alasan penolakan ditemukan setelah pemeriksaan awal permohonan paten untuk model atau rancangan utiliti, departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara akan membuat keputusan untuk memberikan hak paten untuk model atau reka bentuk utiliti, mengeluarkan sijil paten yang sepadan, dan sementara itu membuat pendaftaran dan pengumuman mengenainya. Hak paten untuk model atau reka bentuk utiliti hendaklah berkuat kuasa pada tarikh pengumuman.
Perkara 41. Jika pemohon paten enggan menerima keputusan jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri mengenai penolakan permohonan itu, pemohon boleh, dalam tempoh tiga bulan dari tarikh penerimaan pemberitahuan, meminta jabatan pentadbiran paten di bawah Negeri. Majlis untuk membuat pemeriksaan semula. Jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah, selepas pemeriksaan semula, membuat keputusan dan memberitahu pemohon paten.
Sekiranya pemohon paten menolak untuk menerima keputusan pemeriksaan semula jabatan pentadbiran paten di bawah Dewan Negara, dia atau dia, dalam tiga bulan dari tarikh penerimaan pemberitahuan, dapat mengajukan gugatan di pengadilan rakyat.
Bab V Syarat, Penamatan dan Pengesahan Hak Paten
Pasal 42. Jangka waktu hak paten untuk penemuan adalah dua puluh tahun, jangka waktu hak paten untuk model utilitas adalah sepuluh tahun, dan jangka waktu hak paten untuk reka bentuk adalah lima belas tahun, semuanya dimulai dari tanggal pengajuan.
Jika hak paten untuk sesuatu ciptaan diberikan selepas tamat tempoh empat tahun dari tarikh pemfailan dan selepas tamat tempoh tiga tahun dari tarikh permintaan untuk pemeriksaan substantif permohonan itu, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah, di permintaan pemegang paten, melanjutkan tempoh paten untuk mengimbangi kelewatan yang tidak munasabah dalam proses pemberian ciptaan, kecuali kelewatan yang tidak munasabah yang disebabkan oleh pemohon.
Untuk mengimbangi masa yang diambil untuk proses semakan dan kelulusan sebelum pemasaran produk farmaseutikal baharu, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah, atas permintaan pemegang paten, melanjutkan tempoh ciptaan berkaitan farmaseutikal baharu itu. yang telah diluluskan untuk pemasaran di China. Tempoh pampasan tidak boleh lebih dari lima tahun, dan jangka masa efektif hak paten tidak boleh lebih dari empat belas tahun dari tarikh kelulusan pemasaran.
Pasal 43. Paten harus membayar biaya tahunan mulai dari tahun di mana hak paten diberikan.
Perkara 44. Di bawah mana-mana keadaan berikut, hak paten hendaklah ditamatkan sebelum tamat tempohnya:
(1) kegagalan membayar yuran tahunan seperti yang diperlukan; atau
(2) pemegang paten mengetepikan hak paten melalui pengisytiharan bertulis;
Jika hak paten ditamatkan sebelum tempoh tamat, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah mendaftar dan mengumumkan penamatan tersebut.
Pasal 45. Mulai dari tanggal pengumuman pemberian hak paten oleh departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara, setiap entitas atau individu menganggap bahwa pemberian hak paten tidak sesuai dengan ketentuan terkait Undang-Undang ini. , ia atau dia boleh meminta jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri untuk mengisytiharkan hak paten itu tidak sah.
Pasal 46. Departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara akan, pada waktunya, memeriksa permintaan untuk menyatakan pembatalan hak paten tidak sah, membuat keputusan tentang hal itu, dan memberi tahu orang yang membuat permintaan dan hak paten mengenai keputusannya . Keputusan untuk menyatakan hak paten tidak sah hendaklah didaftarkan dan diumumkan oleh jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri.
Sekiranya pihak yang bersangkutan menolak untuk menerima keputusan jabatan pentadbiran paten di bawah Dewan Negara untuk menyatakan hak paten tidak sah atau untuk mempertahankan hak paten, dia dapat mengajukan tuntutan di mahkamah rakyat dalam waktu tiga bulan dari tarikh penerimaan pemberitahuan keputusan. Mahkamah rakyat harus memberitahu orang yang menjadi pihak lawan dalam prosedur pembatalan untuk mengambil bahagian dalam proses pengadilan sebagai pihak ketiga.
Perkara 47. Mana-mana hak paten yang telah diisytiharkan tidak sah dianggap sebagai tidak wujud sejak awal.
Keputusan untuk mengisytiharkan hak paten tidak sah tidak akan memiliki efek retroaktif terhadap keputusan atau pernyataan mediasi atas pelanggaran hak paten yang telah dibuat dan ditegakkan oleh pengadilan rakyat, atas setiap keputusan mengenai penanganan perselisihan pelanggaran hak paten yang telah dilakukan atau dilaksanakan secara paksa, atau pada kontrak pelesenan eksploitasi paten atau kontrak pemindahan hak paten yang telah dilaksanakan - sebelum pengisytiharan pembatalan hak paten; namun, kerosakan yang disebabkan oleh orang lain yang tidak beriman oleh pihak paten harus diberi pampasan.
Di mana kerosakan kewangan untuk pelanggaran paten, royalti untuk eksploitasi paten atau bayaran untuk pemindahan hak paten tidak dikembalikan menurut peruntukan perenggan sebelumnya, tetapi tidak dikembalikan itu jelas bertentangan dengan prinsip keadilan, bayaran balik. hendaklah dibuat sepenuhnya atau sebahagian.
Bab VI Lesen Khas untuk Eksploitasi Paten
Artikel 48. Departemen pentadbiran paten di bawah Dewan Negara dan departemen-departemen yang bertanggung jawab atas urusan paten pemerintah daerah harus, bersama-sama dengan departemen terkait pada tingkat yang sama, akan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat layanan publik paten dan mempromosikan eksploitasi dan pemanfaatan paten.
Pasal 49. Jika ada hak paten untuk penemuan perusahaan atau institusi milik Negara, sangat penting bagi kepentingan Negara atau untuk kepentingan umum, departemen-departemen yang berwenang di bawah Dewan Negara dan pemerintahan rakyat provinsi, wilayah-wilayah otonom atau perbandaran secara langsung di bawah Pemerintah Pusat dapat, setelah mendapat persetujuan oleh Dewan Negara, memutuskan bahawa penemuan yang dipatenkan disebarkan dan diterapkan dalam ruang lingkup yang diluluskan, dan membenarkan entiti yang ditunjuk untuk memanfaatkan penemuan tersebut. Entiti yang mengeksploitasi harus, sesuai dengan peraturan Negara, membayar royalti kepada hak paten.
Perkara 50. Jika pemegang paten secara sukarela mengisytiharkan secara bertulis kepada jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri bahawa ia atau dia sanggup melesenkan mana-mana entiti atau individu untuk mengeksploitasi patennya, dan menyatakan kaedah pembayaran dan standard royalti, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah membuat pengumuman dan melaksanakan lesen terbuka. Sekiranya paten mengemukakan pernyataan lesen terbuka untuk model dan reka bentuk utiliti, dia atau dia akan melampirkan laporan penilaian paten.
Sekiranya pemegang paten menarik balik pernyataan lesen terbuka, penarikan diri hendaklah diserahkan secara bertulis dan diumumkan oleh jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri. Sekiranya pernyataan lesen terbuka ditarik melalui pengumuman, kesahihan lesen terbuka yang diberikan sebelumnya tidak akan terjejas.
Perkara 51. Jika entiti atau individu memberitahu pemegang paten tentang kesanggupannya untuk melaksanakan paten berlesen terbuka secara bertulis dan membayar royalti mengikut kaedah pembayaran dan standard yang diumumkan untuk royalti, ia atau dia memperoleh lesen paten.
Selama tempoh pelaksanaan lesen terbuka, yuran tahunan yang dibayar oleh pemegang paten akan dikurangkan atau dikecualikan dengan sewajarnya.
Paten yang patennya berada di bawah lesen terbuka boleh memberikan lesen umum setelah berunding dengan pemegang lesen mengenai hak royalti, namun, pemegang paten tidak boleh memberikan lesen eksklusif atau tunggal untuk paten tersebut.
Perkara 52. Jika timbul pertikaian mengenai pelaksanaan lesen terbuka, pihak-pihak hendaklah menyelesaikannya melalui perundingan. Jika pihak-pihak tidak bersedia untuk berunding antara satu sama lain atau jika perundingan gagal, mereka boleh sama ada meminta jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri untuk menjadi pengantara perkara itu, atau memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah rakyat.
Perkara 53. Di bawah mana-mana keadaan berikut, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri boleh, atas permohonan yang dibuat oleh entiti atau individu yang memiliki syarat untuk eksploitasi, memberikan lesen wajib untuk mengeksploitasi ciptaan atau model utiliti:
(1) apabila hak paten, setelah berakhirnya tiga tahun dari tarikh pemberian hak paten dan berakhirnya empat tahun dari tarikh pemfailan, belum mengeksploitasi atau belum mengeksploitasi paten dengan secukupnya tanpa alasan yang dibenarkan; atau
(2) di mana pelaksanaan hak paten oleh pemegang paten disahkan sebagai kelakuan monopoli mengikut undang-undang, dan kesan negatifnya terhadap persaingan perlu dihapuskan atau dikurangkan.
Perkara 54. Jika kecemasan negara atau apa-apa keadaan luar biasa berlaku, atau di mana kepentingan awam menghendaki sedemikian, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri boleh memberikan lesen wajib untuk mengeksploitasi paten untuk rekacipta atau model utiliti.
Pasal 55. Untuk tujuan kesehatan masyarakat, departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara dapat memberikan izin wajib untuk pembuatan produk farmasi, yang hak hak patennya telah diberikan, dan untuk mengekspornya ke negara atau wilayah yang mematuhi dengan peruntukan perjanjian antarabangsa yang relevan yang menjadi ikutan Republik Rakyat China.
Perkara 56. Jika rekacipta atau model utiliti, yang mana hak paten telah diberikan, melibatkan kemajuan teknologi besar yang mempunyai kepentingan ekonomi yang luar biasa, berbanding dengan rekacipta atau model utiliti yang mana hak paten telah diberikan lebih awal, dan eksploitasi rekacipta atau model utiliti yang terkemudian bergantung pada eksploitasi ciptaan terdahulu atau model utiliti, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri boleh, atas permintaan pemegang paten paten yang terkemudian, memberikan lesen wajib untuk mengeksploitasi ciptaan atau utiliti yang lebih awal. model.
Dalam hal pemberian lesen wajib sesuai dengan ketentuan perenggan sebelumnya, departemen pentadbiran paten di bawah Dewan Negara dapat, atas permintaan pemegang hak paten sebelumnya, juga dapat memberikan lesen wajib untuk memanfaatkan penemuan kemudian atau model utiliti.
Pasal 57. Jika penciptaan penemuan yang terlibat dalam lisensi wajib adalah teknologi semi-konduktor, eksploitasi itu harus terbatas pada tujuan kepentingan umum dan pada keadaan seperti yang diatur dalam Sub-ayat (2) Pasal 53 ini Undang-undang.
Perkara 58. Kecuali bagi lesen wajib yang diberikan menurut peruntukan Subperenggan (2) Perkara 53 atau Perkara 55 Undang-undang ini, lesen wajib hendaklah digunakan terutamanya untuk pembekalan ke pasaran domestik.
Perkara 59. Mana-mana entiti atau individu yang memohon lesen wajib mengikut peruntukan Subperenggan (1) Perkara 53 atau Perkara 56 Undang-undang ini hendaklah memberikan keterangan untuk membuktikan bahawa ia atau dia telah membuat permintaan untuk mendapatkan lesen daripada pemegang paten. untuk mengeksploitasi paten di bawah terma yang munasabah, tetapi telah gagal mendapatkan lesen sedemikian dalam tempoh masa yang munasabah.
Pasal 60. Keputusan yang dibuat oleh departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara tentang pemberian izin wajib untuk dieksploitasi harus diberitahu kepada pihak paten tepat waktu dan harus didaftarkan dan diumumkan.
Dalam keputusan pemberian lesen wajib untuk eksploitasi, ruang lingkup dan jangka waktu eksploitasi harus ditentukan berdasarkan alasan yang membenarkan pemberian tersebut. Apabila keadaan yang menyebabkan lesen wajib tersebut tidak ada lagi dan tidak lagi berlaku, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri akan, atas permintaan pihak paten, membuat keputusan untuk menghentikan lesen wajib setelah diperiksa.
Pasal 61. Setiap entitas atau individu yang diberi izin wajib untuk eksploitasi tidak memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi, juga tidak memiliki hak untuk mengizinkan orang lain untuk mengeksploitasi.
Perkara 62. Entiti atau individu yang diberikan lesen wajib untuk eksploitasi hendaklah membayar royalti yang munasabah kepada pemegang paten, atau berurusan dengan isu royalti mengikut peruntukan perjanjian antarabangsa yang berkaitan yang Republik Rakyat China menjadi pihak. . Sekiranya royalti dibayar, jumlah royalti harus dirundingkan oleh kedua belah pihak. Jika pihak-pihak gagal mencapai persetujuan, jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri hendaklah membuat keputusan.
Pasal 63. Jika hak paten menolak untuk menerima keputusan departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara tentang pemberian izin wajib untuk dieksploitasi, atau jika hak paten atau entitas atau individu yang diberikan izin wajib untuk eksploitasi menolak untuk menerima keputusan dibuat oleh jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri mengenai royalti untuk lesen wajib untuk eksploitasi, ia atau dia boleh, dalam tempoh tiga bulan dari tarikh penerimaan pemberitahuan, memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah rakyat.
Bab VII Perlindungan Hak Paten
Perkara 64. Bagi hak paten ciptaan atau model utiliti, skop perlindungan hendaklah terhad kepada kandungan tuntutan. Huraian dan gambar yang dilampirkan boleh digunakan untuk menjelaskan isi tuntutan.
Untuk hak paten untuk reka bentuk, ruang lingkup perlindungan harus terbatas pada reka bentuk produk seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau gambar. Penerangan ringkas boleh digunakan untuk menerangkan reka bentuk produk seperti yang ditunjukkan dalam lukisan atau gambar.
Perkara 65. Jika pertikaian timbul akibat eksploitasi paten tanpa kebenaran pemegang paten, iaitu, pelanggaran hak paten penerima paten, ia hendaklah diselesaikan melalui perundingan antara pihak-pihak. Jika pihak-pihak tidak bersedia untuk berunding antara satu sama lain atau jika perundingan gagal, pemegang paten atau mana-mana pihak yang berkepentingan boleh memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah rakyat, atau meminta jabatan yang bertanggungjawab dalam kerja berkaitan paten untuk menangani pertikaian itu. Apabila jabatan yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan paten yang menangani perselisihan tersebut menganggap pelanggaran tersebut telah ditetapkan, pihaknya dapat memerintahkan pelanggar untuk segera menghentikan tindakan pelanggaran tersebut. Jika pelanggar menolak untuk menerima perintah itu, dia dapat, dalam waktu 15 hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan perintah itu, mengajukan gugatan di pengadilan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Prosedur Pentadbiran Republik Rakyat China. Sekiranya pelanggar tidak memfailkan tuntutan hukum atau menghentikan tindakan pelanggaran pada jangka waktu berakhir, jabatan yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan paten dapat mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat untuk pelaksanaan wajib. Atas permintaan pihak berkenaan, jabatan yang bertanggungjawab ke atas kerja berkaitan paten yang menangani pertikaian itu boleh menjalankan pengantaraan mengenai jumlah pampasan bagi pelanggaran hak paten. Jika mediasi gagal, pihak-pihak boleh memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah rakyat mengikut Undang-undang Tatacara Sivil Republik Rakyat China.
Artikel 66. Jika sengketa pelanggaran hak cipta melibatkan paten penemuan untuk proses pembuatan produk baru, entiti atau individu yang menghasilkan produk yang sama harus memberikan bukti untuk membuktikan bahawa proses pembuatan yang digunakan dalam pembuatan produknya adalah berbeza dengan proses yang dipatenkan.
Jika pertikaian pelanggaran paten melibatkan paten untuk model utiliti atau reka bentuk, mahkamah rakyat atau jabatan yang bertanggungjawab ke atas kerja berkaitan paten boleh meminta pemegang paten atau mana-mana pihak yang berminat untuk memberikan laporan penilaian hak paten yang dibuat oleh jabatan pentadbiran paten. di bawah Majlis Negeri selepas menjalankan carian, analisis dan penilaian model atau reka bentuk utiliti yang berkaitan, dan menggunakannya sebagai bukti untuk mendengar atau menangani pertikaian pelanggaran paten; penerima paten atau mana-mana pihak yang berkepentingan atau pelanggar yang didakwa boleh juga secara sukarela memberikan laporan penilaian hak paten.
Perkara 67. Dalam pertikaian pelanggaran paten, jika pelanggar yang didakwa mempunyai bukti untuk membuktikan bahawa teknologi atau reka bentuk yang dieksploitasi olehnya merupakan sebahagian daripada reka bentuk terdahulu atau reka bentuk terdahulu, eksploitasi tersebut tidak boleh menjadi pelanggaran hak paten.
Perkara 68. Jika mana-mana orang memalsukan paten orang lain, dia hendaklah, sebagai tambahan daripada menanggung liabiliti sivilnya mengikut undang-undang, diperintahkan oleh jabatan yang menjaga penguatkuasaan paten untuk membuat pembetulan, dan jabatan itu hendaklah memaklumkan perkara itu. kepada orang ramai. Pendapatan haramnya akan dirampas dan, sebagai tambahan, dia boleh dikenakan denda tidak lebih daripada lima kali ganda pendapatan haramnya. Jika tiada pendapatan haram atau pendapatan haram kurang daripada RMB 50,000 Yuan, denda tidak melebihi RMB 250,000 Yuan boleh dikenakan ke atasnya. Jika pelanggaran itu merupakan jenayah, dia hendaklah disiasat atas tanggungjawab jenayahnya mengikut undang-undang.
Perkara 69. Apabila menyiasat dan mengendalikan perbuatan yang disyaki memalsukan paten, jabatan yang bertanggungjawab ke atas penguatkuasaan paten berhak untuk mengambil langkah-langkah berikut berdasarkan bukti yang diperoleh:
(1) Untuk menyiasat pihak yang berkenaan, dan menyiasat keadaan yang berkaitan dengan perbuatan haram yang disyaki itu;
(2) Untuk menjalankan pemeriksaan di tempat di tapak di mana perbuatan menyalahi undang-undang pihak yang disyaki dilakukan;
(3) Untuk berunding dan menduplikasi kontrak, invois, buku akaun dan bahan lain yang berkaitan yang berkaitan dengan perbuatan menyalahi undang-undang yang disyaki;
(4) Untuk memeriksa produk yang berkaitan dengan perbuatan haram yang disyaki;
(5) Untuk menutup atau menahan produk yang terbukti dihasilkan oleh paten palsu.
Apabila berurusan dengan pertikaian pelanggaran paten atas permintaan penerima paten atau pihak yang berkepentingan, jabatan yang bertanggungjawab ke atas kerja berkaitan paten boleh mengambil langkah-langkah yang disenaraikan dalam Subperenggan (1), (2) dan (4) perenggan sebelumnya.
Apabila jabatan yang bertanggungjawab ke atas penguatkuasaan paten atau jabatan yang bertanggungjawab ke atas kerja berkaitan paten menjalankan fungsi dan kuasanya seperti yang ditetapkan dalam dua perenggan sebelumnya mengikut undang-undang, pihak yang berkenaan hendaklah memberikan bantuan dan kerjasama dan tidak boleh menolak untuk berbuat demikian. atau mencipta halangan.
Pasal 70. Departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara dapat, atas permintaan paten atau pihak yang berkepentingan, menangani perselisihan pelanggaran hak paten yang berdampak besar di seluruh negara.
Semasa menangani perselisihan pelanggaran paten atas permintaan pihak paten atau mana-mana pihak yang berminat, jabatan yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan hak paten pemerintah tempatan dapat menangani kes pelanggaran hak paten yang sama di dalam wilayah pentadbirannya secara gabungan cara; bagi kes-kes yang melanggar hak paten yang sama di seluruh kawasan pentadbiran, ia boleh meminta jabatan yang bertanggungjawab ke atas kerja berkaitan paten kerajaan rakyat tempatan di peringkat yang lebih tinggi untuk menangani perkara itu.
Perkara 71. Amaun pampasan bagi pelanggaran hak paten hendaklah ditentukan berdasarkan kerugian sebenar yang dialami oleh pemegang hak akibat daripada pelanggaran atau keuntungan yang diperolehi oleh pelanggar akibat daripada pelanggaran itu. Di mana sukar untuk menentukan kerugian yang dialami oleh pemegang hak atau keuntungan yang diperolehi oleh pelanggar, jumlah itu hendaklah ditentukan dengan munasabah dengan merujuk kepada gandaan amaun royalti untuk lesen paten. Untuk pelanggaran hak paten dengan sengaja, jika keadaannya serius, jumlah pampasan dapat ditentukan tidak kurang dari satu waktu dan tidak lebih dari lima kali jumlah yang ditentukan sesuai dengan kaedah yang disebutkan di atas.
Di mana sukar untuk menentukan kerugian yang dialami oleh pemegang hak, keuntungan yang diperolehi oleh pelanggar dan royalti untuk lesen paten, mahkamah rakyat boleh menentukan jumlah pampasan, iaitu tidak kurang daripada RMB 30,000 Yuan dan tidak lebih daripada RMB 5,000,000 Yuan, berdasarkan faktor seperti jenis hak paten, sifat dan keadaan akta yang melanggar.
Jumlah pampasan juga hendaklah termasuk perbelanjaan munasabah bagi pemegang hak yang dibayar untuk menamatkan pelanggaran tersebut.
Untuk menentukan jumlah pampasan, di bawah keadaan bahawa pemegang hak telah mencuba sedaya upaya untuk memberikan bukti, dan buku akaun atau bahan yang berkaitan dengan pelanggaran paten adalah terutamanya di tangan pelanggar, mahkamah rakyat boleh memerintahkan pesalah untuk menyediakan buku atau bahan akaun tersebut. Jika pelanggar enggan memberikan buku atau bahan akaun, atau menyediakan buku atau bahan akaun palsu, mahkamah rakyat boleh menentukan jumlah pampasan dengan merujuk kepada tuntutan pemegang hak dan bukti yang diberikan.
Perkara 72. Jika pemegang paten atau mana-mana pihak berkepentingan mempunyai bukti untuk membuktikan bahawa orang lain melanggar atau hampir melanggar hak patennya atau menghalang realisasi hak itu, yang, melainkan dihentikan tepat pada masanya, boleh menyebabkan kerosakan yang tidak boleh diperbaiki kepada hak dan kepentingannya yang sah, ia atau dia boleh, sebelum memfailkan tuntutan mahkamah, memohon kepada mahkamah rakyat untuk menerima pakai langkah-langkah untuk pemeliharaan harta, memerintahkan melakukan perbuatan tertentu atau melarang perbuatan tertentu mengikut undang-undang.
Pasal 73. Untuk menghentikan pelanggaran hak paten, dalam kasus di mana bukti tersebut mungkin dimusnahkan atau di mana sulit untuk diperoleh di masa depan, paten atau pihak yang berkepentingan dapat, sebelum mengajukan gugatan, mengajukan permohonan ke pengadilan rakyat untuk bukti pemeliharaan mengikut undang-undang.
Perkara 74. Tempoh had untuk tindakan terhadap pelanggaran hak paten ialah tiga tahun, bermula dari tarikh pemegang paten atau pihak berkepentingan mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan pelanggaran dan pelanggar itu.
Jika royalti yang sesuai tidak dibayar untuk mengeksploitasi ciptaan dalam tempoh dari penerbitan permohonan kepada pemberian hak paten, tempoh had untuk mengambil tindakan undang-undang oleh pemegang paten untuk meminta pembayaran royalti adalah tiga tahun, bermula dari tarikh di mana pemegang paten mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang eksploitasi ciptaannya atau ciptaannya oleh orang lain. Walau bagaimanapun, di mana pemegang paten mengetahui atau seharusnya mengetahui eksploitasi penemuan sebelum hak paten diberikan, tempoh pembatasan tindakan akan bermula dari tarikh hak paten diberikan.
Pasal 75. Tidak satu pun dari yang berikut ini dianggap sebagai pelanggaran hak paten:
(1) di mana, setelah penjualan produk yang dipatenkan atau produk yang diperoleh secara langsung sesuai dengan proses yang dipatenkan oleh pemegang paten atau mana-mana entiti atau individu yang diberi kuasa oleh pemegang paten itu, orang lain menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual, atau mengimport yang produk;
(2) di mana, sebelum tarikh pemfailan permohonan paten, mana-mana orang yang telah mengeluarkan produk yang sama, menggunakan proses yang sama, atau membuat persediaan yang perlu untuk pembuatan atau penggunaannya, terus mengeluarkan atau menggunakannya hanya dalam skop asal. ;
(3) jika mana-mana cara pengangkutan asing, yang secara sementara melalui wilayah, perairan wilayah atau ruang udara wilayah China, menggunakan paten yang berkaitan dalam peranti atau pemasangannya untuk keperluannya sendiri mengikut perjanjian yang dibuat antara negara yang alat pengangkutan asing dimiliki dan China, atau sesuai dengan perjanjian antarabangsa yang kedua negara menjadi pihak, atau berdasarkan prinsip timbal balik;
(4) apabila paten yang berkenaan digunakan khas untuk tujuan penyelidikan dan eksperimen saintifik; atau
(5) di mana untuk tujuan memberikan maklumat yang diperlukan untuk pemeriksaan dan persetujuan pentadbiran, setiap orang membuat, menggunakan, atau mengimport ubat-ubatan atau alat dan instrumen perubatan yang dipatenkan, atau orang lain membuat atau mengimport ubat-ubatan atau alat dan instrumen perubatan yang dipatenkan terutamanya untuk orang itu.
Perkara 76. Dalam proses semakan dan kelulusan sebelum pemasaran produk farmaseutikal, di mana pemohon untuk kelulusan pemasaran produk farmaseutikal mempunyai sebarang pertikaian mengenai hak paten berkaitan yang berkaitan dengan produk farmaseutikal yang dipohon untuk pendaftaran dengan pemegang paten yang berkaitan atau pihak berkepentingan , pihak berkenaan boleh memfailkan tuntutan mahkamah di Mahkamah Rakyat dan meminta penghakiman sama ada penyelesaian teknikal berkaitan produk farmaseutikal yang dipohon untuk pendaftaran termasuk dalam skop perlindungan mana-mana hak paten produk farmaseutikal yang dimiliki oleh orang lain. Jabatan kawal selia produk perubatan di bawah Majlis Negeri boleh, dalam had masa yang ditetapkan, membuat keputusan sama ada untuk menggantung kelulusan pemasaran produk farmaseutikal mengikut penghakiman berkesan atau perintah bertulis Mahkamah Rakyat.
Pemohon untuk kelulusan pemasaran produk farmasi, pemegang paten yang berkenaan atau pihak yang berkepentingan juga dapat mengemukakan petisyen kepada jabatan pentadbiran paten di bawah Dewan Negeri untuk mendapatkan keputusan administratif mengenai perselisihan hak hak paten yang berkaitan dengan ubat yang dipohon untuk pendaftaran.
Jabatan pengawalseliaan produk perubatan di bawah Majlis Negeri harus, bersama-sama dengan jabatan pentadbiran paten di bawah Majlis Negeri, merumuskan langkah-langkah khusus yang komprehensif untuk penyelesaian perselisihan hak paten pada tahap persetujuan lesen pemasaran produk farmasi dan permohonan lesen pemasaran produk farmasi, yang harus dilaksanakan selepas mendapat kelulusan Majlis Negeri.
Perkara 77. Mana-mana orang yang, untuk tujuan pengeluaran dan perniagaan, menggunakan, menawarkan untuk menjual atau menjual produk yang melanggar paten, tanpa mengetahui bahawa ia dikilangkan dan dijual tanpa kebenaran penerima paten, mungkin tidak bertanggungjawab untuk pampasan dengan syarat dia boleh membuktikan sumber produk yang sah.
Pasal 78. Jika ada orang, yang melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang ini, mengajukan permohonan paten di negara asing, dengan demikian membocorkan rahasia Negara, entitas yang menjadi miliknya atau pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi akan memaksakan padanya sekatan pentadbiran; jika suatu kejahatan dibuktikan, dia harus disiasat atas tanggungjawab jenayahnya sesuai dengan undang-undang.
Pasal 79. Departemen yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan paten di bawah pemerintahan rakyat tidak boleh mengambil bagian dalam merekomendasikan produk yang dipatenkan untuk dijual kepada masyarakat atau kegiatan komersial semacam itu.
Sekiranya jabatan yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang berkaitan dengan paten di bawah pemerintahan rakyat melanggar ketentuan perenggan sebelumnya, maka diperintahkan untuk membuat pembetulan dan untuk menghilangkan kesan buruk oleh jabatan di tingkat yang lebih tinggi atau organ pengawas. Pendapatan haram, jika ada, akan disita. Apabila keadaannya serius, orang utama yang bertanggung jawab langsung dan orang lain yang bertanggung jawab langsung akan diberi sanksi sesuai dengan undang-undang.
Pasal 80. Jika seorang pejabat negeri yang bekerja untuk administrasi paten atau pejabat negara lain yang bersangkutan mengabaikan tugasnya, menyalahgunakan kuasanya, atau melakukan penyelewengan untuk kepentingan pribadi, yang merupakan kejahatan, harus disiasat atas tanggung jawab jenayahnya sesuai dengan undang-undang. Jika kes itu tidak cukup serius untuk menjadi suatu kejahatan, dia akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.
Bab VIII Peruntukan Tambahan
Pasal 81. Untuk mengajukan permohonan paten atau melalui formalitas lain dengan departemen administrasi paten di bawah Dewan Negara, biaya harus dibayar seperti yang ditentukan.
Perkara 82. Undang-undang ini hendaklah berkuat kuasa pada 1 April 1985.

Terjemahan Bahasa Inggeris ini berasal dari Laman Web Rasmi Kongres Rakyat Kebangsaan PRC. Dalam masa terdekat, versi bahasa Inggeris yang lebih tepat yang diterjemahkan oleh kami akan tersedia di Portal Undang-undang China. Terjemahan Bahasa Inggeris ini berasal dari Laman Web Rasmi Kongres Rakyat Kebangsaan PRC. Dalam masa terdekat, versi bahasa Inggeris yang lebih tepat yang diterjemahkan oleh kami akan tersedia di China Laws Portal.